VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. 1. ÚVODNÍ uSTANOVENí

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly vytvořeny poskytovatelem a upravují vztahy, které vznikají při poskytování služeb pronájmu řešení elektronických obchodů (dále jen „e-shop“) a souvisejících služeb ze strany poskytovatele vám jako uživatelům a jejich užití.
  2. Odesláním objednávky z elektronického objednávkového formuláře nebo e-mailu na dodávku služeb potvrzujete, že jste s těmito VOP seznámeni, rozumíte jim, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním, a v celém rozsahu je akceptujete.
  3. Smlouvu s vámi uzavíráme pomocí prostředků komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Za smlouvu je možno považovat jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí (zejména objednávka, přílohy, ceník, VOP).
 2. 2. definice

  • poskytovatel - ShopFocus - Ing. Ján Forgáč, IČO: 71909788, DIČ: CZ7802206764,
   se sídlem Praha - Hostivař, Tesaříkova 1022/5, PSČ 102 00
  • uživatel – vy, podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti
  • produkt – e-shop vytvořený pomocí šablon na webové stránce poskytovatele nebo zhotovený poskytovatelem na základě individuální zakázky
  • dodávka – dodání služby nebo produktu
  • vícepráce – práce vykonané poskytovatelem mimo sjednaný rozsah prací
  • ceník – ceník jednotlivých produktů a služeb poskytovatele vč. technických parametrů, který je dostupný zde
 3. 3. postup při Uzavření smlouvy

  1. Objednávku produktu nebo služeb můžete učinit prostřednictvím on-line formuláře na webu poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailu. Po zaslání objednávky vám pošleme ověřovací e-mail, abychom věděli, že jste objednávku učinili skutečně vy. Pokud je vše v pořádku, zašleme vám přístupové údaje a to zpravidla nejpozději do dalšího dne. Po přihlášení do Administrace e-shopu vám začne běžet bezplatná 30-ti denní zkušební verze e-shopu, během které si můžete zvolit produkt nebo službu z naší nabídky.
  2. Pokud si vyberete náš produkt nebo službu, vystavíme vám zálohou fakturu prostřednictvím on-line formuláře na pronajatém e-shopu dle zvoleného tarifu a ceníku. Po uhrazení faktury a uplynutí 30-ti denní zkušební doby je funkcionalita e-shopu omezena pouze na vámi zvolený tarif.
  3. V případě, že si z naší nabídky nic nevyberete, dojde po uplynutí 30-ti denní zkušební doby k postupnému úplnému znepřístupnění e-shopu jak pro vás, tak pro vaše zákazníky.
  4. Vystavením zálohové faktury, která je současně potvrzením vaší objednávky produktu nebo služby, dojde k uzavření smlouvy. V takovém případě jste povinni fakturu uhradit způsobem, který jste si v objednávce zvolili. Úprava platebních podmínek, může být z naší strany zpoplatněna.
  5. Pokud bychom objednávku nemohli splnit, zašleme vám novou nabídku služby nebo produktu. Tato nabídka se považuje za nový návrh smlouvy, přijmete-li tuto novou nabídku, je smlouva okamžikem akceptace nabídky uzavřena.
 4. 4. Individuální zakázka

  1. Individuální zakázka je na míru zhotovený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo jiné činnosti poskytovatele, který vám bude vytvořen na základě vašich individuálních požadavků.
  2. Na základě vaší poptávky vám učiníme cenovou nabídku. Pokud s cenovou nabídkou budete souhlasit a vytvoříte závaznou objednávku, je smlouva uzavřena akceptací objednávky poskytovatelem. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky, které ji podstatným způsobem nemění, si vyhrazujeme také po akceptaci objednávky.
  3. Jakékoliv další vámi vyžádané individuální úpravy, které nebyly zahrnuty v objednávce, mohou vést k navýšení ceny individuální zakázky.
  4. Pokud nejsme schopni splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytujeme, nebo se změnila výrazným způsobem její cena, vyhrazuje si právo neakceptovat objednávku nebo její část.
  5. Dodací lhůtu individuální zakázky určujeme jednostranně a začne běžet, jakmile uhradíte zálohovou fakturu. V případě vašeho prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky jsme oprávněni prodloužit termín dodací lhůty, aniž bychom byli v prodlení s plněním svých závazků.
  6. Současně si vás dovolujeme upozornit, že námi učiněná nabídka na individuální zakázku vč. technických parametrů a ceny je považována za důvěrnou informaci ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni seznámit s nabídkou třetí osoby, v opačném případě nám odpovídáte za způsobenou škodu a ušlý zisk v případě porušení této povinnosti.
 5. 5. Distribuce dodávky, cena, platební podmínky

  1. Distribuce dodávky formou nájmu je realizována výhradně formou hostování dodávky na serverech poskytovatele.
  2. Odměna za produkt nebo službu spolu s odměnou za poskytnutí licence je sjednána ve smlouvě a vyplývá z vámi zvoleného tarifu. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  3. Vícepráce vám budou účtovány na základě cenové nabídky, zpravidla hodinovou sazbou ve výši 1.650,-Kč/hod. Jakmile specifikujete svůj požadavek na vícepráce, vypracujeme jejich cenovou nabídku vč. časového rozvrhu a zašleme vám ji k odsouhlasení. Vícepráce pak provedeme až poté, co jsou tyto odsouhlaseny včetně jejich ocenění formou dodatku ke smlouvě (a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. e-mailem).
  4. Speciální nabídka dodávky je platná pouze při odběru určitého množství či druhu do stanoveného termínu.
  5. Dosáhne-li index růstu spotřebitelských cen vyhlašovaný ČNB ve srovnání se stavem ke dni účinnosti smlouvy alespoň 5 %, vyhrazujeme si právo zvýšit uživateli výši pravidelných měsíčních plateb za dodávku, a to ve stejné procentní výši od následujícího kalendářního měsíce než v němž ke zvýšení spotřebitelských cen došlo. K dalšímu zvýšení dojde obdobně vždy, když index růstu cen dosáhne 5 % ve srovnání s 1. dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k poslednímu zvýšení pravidelných měsíčních plateb za dodávku.
  6. Po uhrazení zálohové faktury vám bude vystavena konečná faktura, ve které bude provedeno vyúčtování zálohy.
  7. Pokud budete v prodlení s úhradou faktury nebo její části, jsme vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý den prodlení ode dne splatnosti až do úplného uhrazení. Za třetí upomínku k úhradě dluhu vám můžeme účtovat další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100,- Kč nebo 4,- EUR bez DPH a současně pozastavit back-end část e-shopu a pozastavit funkci zasílání informací o nových objednávkách v e-shopu na váš e-mail. V rámci čtvrté upomínky jsme oprávněni účtovat další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200,-Kč nebo 8,- EUR bez DPH. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na nárok na náhradu škody v plné výši.
  8. Smluvní strany považují tyto smluvní pokuty za přiměřené.
  9. Nesplníte-li svůj závazek uhradit cenu za dodávku včas a řádně, jsme oprávněni přerušit poskytování plnění až do úplného uhrazení závazku včetně sjednaných úroků, smluvních pokut a dalších nároků. Přerušení plnění nemá vliv na vaši povinnost uhradit všechny dosud splatné závazky, hradit nadále měsíční platby za předmět plnění a uhradit smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhradu škody. Současně můžeme předat naši pohledávku externímu subjektu k vymáhání a to včetně nákladů za takové vymáhání pohledávky.
 6. 6. Dodací podmínky

  1. Jakmile vám umožníme přístup do administrátorského rozhraní hostované aplikace, zprovozníme vámi objednaný produkt nebo službu na internetu, je smlouva z naší strany splněna. Zdrojové kódy aplikací neposkytujeme.
  2. Jakmile vám oznámíme zprovoznění produktu nebo služby, jste povinni nám neprodleně oznámit vady na dodávce, v opačném případě platí, že jsme ji poskytli řádně.
 7. 7. Aktualizace, upgrade, technická podpora

  1. V rámci technické podpory vám zajistíme:
   • heslem zabezpečený přístup pro administraci e-shopu – trvalý přístup pro administraci dohodnutých částí prezentace prostřednictvím webového rozhraní (HTTP),
   • přístup k rozhraní technické podpory, které slouží jako hlavní komunikační kanál pro řešení požadavků,
   • telefonickou/e-mailovou technickou podporu k obsluze systému (max. 5 požadavků/měsíc).
  2. Provádíme také aktualizace jádra dodávky, které se týkají administrace dodávky, jádra systému a prezentační části aplikace (front-end). Aktualizace mohou být zpoplatněny. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace.
  3. Za účelem provedení aktualizace jsme oprávněni omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou. Neodpovídáme však za případné finanční ztráty uživatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace.
  4. Neodpovídáme za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.
  5. Neposkytujeme technickou podporu, tj. support realizovaný přes rozhraní Helpdesk uživatelům, kteří provozují svůj e-shop prostřednictvím proxy serverů třetích stran.
 8. 8. Trvání a ukončení Smlouvy

  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou podle vámi zvoleného tarifu a předplatného.
  2. Smlouvu lze ukončit:
   • automaticky, pokud nedojde k uhrazení předplatného na další období,
   • písemnou dohodou stran,
   • písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu (výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího fakturačního období po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno jinak)
   • výpovědí poskytovatele z důvodu vyšší moci (výpovědní lhůta činí 15 dní a běží ode dne následujícího po doručení výpovědi uživateli),
   • odstoupením od smlouvy,
   • ukončením poskytování služeb a následným smazáním e-shopu, který je v bezplatném tarifu Demo bez dalších objednaných služeb a který po dobu minimálně 6 po sobě jdoucích měsících nevykazuje žádnou aktivitu a objednávky (tím nezaniká vaše povinnost k úhradě splatných závazků).
  3. Odstoupení od smlouvy je možné pouze z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li sjednáno jinak, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.
  4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pokud druhá smluvní strana:
   • vstoupila do likvidace,
   • bylo vůči ní zahájeno insolvenční řízení,
   • byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí/exekuce.
  5. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy z naší strany. Za podstatné porušení smlouvy se považuje opakované neplnění povinností, které nenapravíme ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění (za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje ukončení poskytování služeb s následným smazáním e-shopu, který je v bezplatném tarifu Demo dle odst. 8.2. těchto VOP).
  6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy z vaší strany. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení uživatele s úhradou splatné pohledávky déle než 14 dní, opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky, porušení autorských práv ze strany uživatele, poskytnutí dodávky zakoupené uživatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu, nebo jiné podstatné porušení povinností stanovených ve smlouvě.
  7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, smluvní pokuty, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele, a povinnosti uživatele k úhradě splatných závazků.
  8. Účinkem odstoupení od smlouvy zanikají vystavené objednávky, které nebyly k tomuto okamžiku dodány nebo poskytnuty. Máme právo vyúčtovat dodávky, které byly k účinku odstoupení od smlouvy skutečně poskytnuty, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení dodávky.
  9. Víte-li o jakékoliv reklamní a marketingové akci, která může způsobit velkou návštěvnost produktu, jste povinni nás o tom předem informovat. Pokud tak neučiníte s dostatečným předstihem, můžeme provoz produktu pozastavit, pokud svoji nadměrnou zátěží omezuje server, na kterém je umístěný.
  10. V případě ukončení smlouvy máte povinnost veškerá data, zálohy a další údaje v e-shopu exportovat a zálohovat, neboť produkt po skončení smlouvy nenávratně smažeme.
 9. 9. Povinnosti stran, záruka

  1. Za obsah a data zveřejněná a umístěná na našem virtuálním serveru odpovídáte vy. Naše produkty a služby nesmíte používat k šíření SPAMu, v případě, že budeme v návaznosti na nežádoucí rozesílání SPAMu umístěni na spam listy, jsme oprávněni účtovat vám smluvní pokutu, a to ve výši 5 000 Kč.
  2. E-mailové schránky poskytované prostřednictvím služby ShopFocus nesmíte používat k hromadnému rozesílání pošty nebo k odesílání emailů s podvrženou hlavičkou odesilatele.
  3. Uživatel není oprávněn vkládat svůj e-shop pomocí iframe ani jiných metod na další domény ani subdomény, než která je nastavena v administraci daného e-shopu.
  4. Má-li dojít k výpadku serveru zejména z důvodu plánované údržby, budeme vás o tom předem informovat pomocí e-mailu nebo oznámení v administračním rozhraní e-shopu. Při výpadku, který způsobíme na více než 24 hodin, se snižuje částka za služby o poměrnou částku počtu dnů v měsíci, kdy nebyl server v provozu. Při platbě na delší období než měsíc se ponižuje částka z poměrné části, kdy byl server mimo provoz.
  5. Neodpovídáme vám za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, pokud si je způsobíte vy, třetí osoby nebo pokud jsou způsobeny okolnostmi vylučujícími naši odpovědnost. Může se tak stát například:
   • vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, nebo jeho chybným postupem při vkládání informací nebo souborů, zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry, útokem hackerů nebo jiným útokem,
   • poškozením způsobeným neodborným zásahem do dodávky,
   • poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, nesprávnou funkcí programů jiných výrobců,
   • zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky energie, výpadku internetového připojení,
   • nesprávnou obsluhou správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou pro nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu,
   • porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony způsobeným uživatelem,
   • doplňkem vytvořeným pomocí ShopFocus API rozhraní, které poskytla třetí osoba prostřednictvím webových stránek (poskytovatel neodpovídá ani za úroveň dostupnosti doplňku API, jeho aktuální či budoucí kompatibilitu ani za shodu popisu funkcionalit doplňku API se skutečnou funkcionalitou).
  6. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností poskytovatele, představuje částku maximálně do výše 30 % z ceny dodávky, ohledně níž došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Uživatel je odpovědný za provádění pravidelných záloh, poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele. Náklady na rekonstrukci ztracených nebo znehodnocených dat nesete vy.
  7. Vzájemně si neodpovídáme vedle případů uvedených v zákoně za porušení závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje válečný stav, zákonná omezení vývozu, dovozu, výroby, stávky, sabotáže, živelná pohroma a další skutečnosti, které jsme nebyli schopni důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.
  8. O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své webové stránce.
  9. Veškeré vady je nutno oznámit prostřednictvím helpdesku, a to telefonicky na: tel. 601 389 224 (ve všední dny v době 9-16 hod.) nebo prostřednictvím e-mailu na: podpora@shopfocus.cz.
  10. Pokud není výslovně sjednáno jinak, strany si nebudou vzájemně hradit náhradu ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy (to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany) a škodu, která vznikne v souvislosti s ústně vystavenou objednávkou.
 10. 10. Licenční smlouva

  1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálům a dalším dokumentům, náleží příslušnému autorovi a nejsou tímto smluvním vztahem dotčena. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva poskytovateli a tvůrci software. Uživateli nevznikají uzavřením smlouvy a udělením licence žádná práva k ochranným známkám poskytovatele nebo třetích osob. Není-li ujednáno jinak, uživateli nevzniká právo užívat fotografie, jež jsou součástí šablon webových stránek.
  2. Pokud řádně uhradíte sjednanou cenu, udělíme vám licenci (oprávnění k výkonu práva užívat dodávku specifikovanou ve smlouvě k účelu ze smlouvy vyplývajícímu), když:
   • licence je sjednána jako: nevýhradní
   • doba trvání licence: licence je udělována na dobu jednoho měsíce (po uhrazení měsíční splátky je prodloužena vždy o 1 kalendářní měsíc, pokud se nedohodneme jinak)
   • územní rozsah licence: bez omezení.
  3. Nejste oprávněni udělit podlicenci. Postoupit práva k dodávce, a to i osobě, která s vámi tvoří koncern, jste oprávněni pouze s naším předchozím výslovným souhlasem.
  4. Nejste oprávněni dodávku rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem ji sdělovat třetím osobám, pronajímat ji ani půjčovat, ledaže bychom vám k tomu dali předchozí výslovný a písemný souhlas. Nesmíte překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.
  5. Nejste oprávněni provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmíte zpřístupnit zdrojový kód aplikace jakékoliv třetí osobě.
  6. Nejste oprávněni odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, nebo dokumentaci k softwarovému produktu.
  7. Máte povinnost zajistit, aby třetí osoby bez našeho předchozího písemného souhlasu nebyly jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění smlouvy, jakož i souvisejícími podklady. Tímto berete výslovně na vědomí, že se jedná o důvěrné informace dle § 1730 občanského zákoníku.
  8. Bez našeho výslovného předchozího souhlasu je zakázáno částečné nebo úplné kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat poskytovatele. Uživateli nesvědčí žádné právo z případných chyb či nepřesných dat uvedených v těchto materiálech.
  9. Souhlasíte s tím, že ve spodní části e-shopu budou uvedeny informace o poskytovateli, jako majiteli příslušných licenčních oprávnění a jako majiteli e-shopu.
  10. Pokud nesplníte výše uvedené licenční podmínky, můžeme odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.
  11. Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany podle autorského zákona a trestního zákoníku. Uživatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.
  12. V případě zásahu uživatele do autorských práv poskytovatele nám vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, která je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem uživatele do autorských práv poskytovatele, jenž má vůči uživateli, není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
  13. Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu uživatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona (zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení).
 11. 11. Ochrana osobních údajů

  1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje a chráníme vaše soukromí, se můžete dočíst v sekci Podmínky zpracování osobních údajů.
 12. 12. Doručování

  1. Oznámení týkající se vzájemných vztahů smluvních stran (zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy) musí být písemná. Za písemnou formu se považuje rovněž oznámení učiněné e-mailem na e-mailovou adresu druhé strany. V případě doručování poštou je oznámení považováno za doručené třetím dnem po jeho odeslání. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto.
  2. Běžná komunikace mezi stranami smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu. E-mail je doručen odesláním elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu druhé smluvní strany, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 8:00–17:30 hod.. V opačném případě je e-mail považován za doručený v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne.
 13. 13. Závěrečná ustanovení

  1. Není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, řídí se veškeré smluvní vztahy těmito VOP. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází vč. sankcí nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.
  2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit VOP, novou verzi VOP zveřejníme bez zbytečného odkladu na svých webových stránkách. S aktuální verzí VOP vás seznámíme nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP, tyto nové VOP akceptujete v plném rozsahu.
  3. Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP.
  4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to formou písemného dodatku.
  5. Uzavřené smlouvy uchováváme v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou veřejně přístupné. Jazykem vzájemné komunikace stran a jazykem smlouvy je český jazyk.
  6. VOP včetně dalších právních vztahů výslovně zde neupravených, autorská práva a licenční smlouvy, se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem i zahraničním uživatelům. K projednání sporů vyplývajících ze smlouvy je dána výlučná příslušnost českých soudů. Místně příslušným soudem je příslušný soud podle sídla poskytovatele.
  7. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.
  8. Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
  9. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky ze smlouvy bez předchozího souhlasu uživatele v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle smlouvy a VOP.
  10. Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na webové stránce poskytovatele https://www.shopfocus.cz/obchodni-podminky/..
  11. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 4. 5. 2021.
Vyzkoušet e-shop zdarma

Vyzkoušet E-shop zdarma x

 • Váš E-mail *

Přístup do administrace E-shopu Vám zašleme na zadaný email.

Individuální řešení e-shopu x

 • Váš E-mail *
 • Popis Vašeho e-shopu. (funkce, grafika) *

Po odeslání vašeho E-mailu Vám na něj obratem odepíšeme.